Home

Driftöverskott fastigheter

Driftnetto på nytt sätt - Fastighetsnyt

Vi har tidigare argumenterat för att det är hög tid mönstra ut begreppet driftnetto eller driftöverskott i fastighetsbolagens resultaträkningar. Tidigare argument handlade mycket om att redovisade driftnetton/driftöverskott tappat kopplingen till det driftnetto, som baserat på kassaflödet, utgör underlag för värdering och lönsamhetsbedömningar Exploateringsfastigheter avser fastigheter uppförda med avsikt att säljas efter färdigställande. Hyresvärde* Hyresintäkter samt bedömd marknadshyra för vakanta ytor. Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Kassaflöde från den löpande verksamheten per akti Avkastningsvärdet är nuvärdet av en investerings förväntade framtida driftöverskott/driftnetto. Avkastningsvärdet beräknas normalt som (1) nuvärdet av ett visst antal års driftöverskott (t.ex. 10 år), plus (2) nuvärdet av restvärdet vid kalkylperiodens slut. Restvärdet beräknas som driftöverskott dividerat med ett förväntat avkastningskrav i slutet av kalkylperioden Driftöverskott, Mkr Driftöverskottet ligger över föregående års nivå på grund av högre hyresintäkter. 359 340 Mkr Q1 2016 Resultat, Mkr Periodens resultat minskade främst på grund av ett högre finansnetto och högre negativ orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. 182 185 Mkr Q1 2016 Marknadsvärde, Mk

Ordlista och definitioner - Wallensta

 1. dre finansiellt orienterade, är mycket viktiga ingredienser i verktygslådan
 2. Fastigheter kan ge ett litet driftöverskott, men stiga i värde på sikt. Hur kan du utveckla ditt företag? Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför - oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning. Kontakta oss.
 3. Värdeförändringar på fastigheter: 22 410 KSEK (12 348) Helår 1 januari - 31 december. Intäkter: 250 309 KSEK (148 563) Driftöverskott: 193 897 KSEK (115 748) Förvaltningsresultat: 110 790 KSEK (52 538) Resultat efter skatt: 141 063 KSEK (31 684) vilket motsvarar 5,53 SEK/aktie (5,84) respektive 4,45 SEK/aktie (2,43) efter utspädnin
 4. istrationskostnader (Central ad
 5. Fastigheter tecknar avtal gällande bytesaffär och en riktad nyemission. MaxFastigheter förvärvar fastigheter i Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Sunne, Säffle och Torsby. Tillträde sker 15 februari 2019. De förvärvade fastigheterna har sammantaget en uthyrningsbar area om ca 30 900 kvadratmeter. NP3 förvärvar i affäre

förvärvat fastigheter och omför - handlat hyresavtal. Även intäkterna för media och kundanpassningar ökade. 965 903 Mkr Q1-Q2 2016 Driftöverskott, Mkr Driftöverskottet ökade huvudsakligen till följd av ökade hyresintäkter. 727 689 Mkr Q1-Q2 2016 Resultat, Mkr Resultatet ökade främst på grund av högre hyresintäkter. 489 466 Mkr Q1-Q2 201 förvärvat fastigheter och omför - handlat hyresavtal. Även intäkterna för media och kundanpassningar ökade. 1 458 1 366 Mkr Q1-Q3 2016 Driftöverskott, Mkr Driftöverskottet ökade huvudsakligen till följd av ökade hyresintäkter. 1 123 1 062 Mkr Q1-Q3 2016 Resultat, Mkr Resultatet ökade främst på grund av högre hyresintäkter. 98 Fastigheter FASTIGHETER FASTIGHETSBESTÅND MaxFastigheter ägde per den sista december 2018 33 fastigheter (32) med en total uthyrningsbar area om 133 999 kvm (126 295). Beståndet är uppdelat i fastighetskatego-rierna handel, fritid, kontor, samhälle, logistik/industri samt övrigt. Marknadsvärdet uppgick till 1 552 mkr (1 355) per 3 Driftöverskott 255 2,1 Fastigheternas totalavkastning 678 Per år: 5,5 direktavkastningskrav 3,67 procent värdeförändring 423 meur totalavkastning fastigheter 5,5 procent procent Direkt- avkastnings- krav Diskonterings-ränta 1 jan 2019 3,67 5,66 Köp 0,01 0,01 Försäljning -0,02 -0,02 Jämförbart 0,00 0,00 Valutakurs-förändringar 0,01 0,0

Maxfastigheter: Driftöverskott upp tio procent - Maxfastigheter äger 43 fastigheter på 25 orter till en uthyrbar yta om 161 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 1,75 mdr kronor och har ökat med 27 procent från föregående år. Uthyrningsgraden har stärkts under kvartalet och uppgick till 91,9 procent (89,0) och jag är övertygad om att uthyrningsgraden kommer att. DIREKTÄGDA FASTIGHETER M2s hyresintäkter ökade under året med 86 procent och uppgick till 334 mkr (180). Driftöverskottet för fastighetsverksamheten ökade med 159 procent till 202 mkr (78). Under året har vi förvärvat två fastigheter, färdigställt två nybyggda LSS-boenden och har tre fastigheter under uppförande och har därmed et Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden har för närvarande fyra fastigheter, belägna i Österåker, Västerås, Karlstad respektive Sundsvall, med en total uthyrningsbar area om cirka 23 679 kvadratmeter och årliga hyresintäkter om cirka 45 MSEK (inklusive Täby Äppelträdgården 1 med förväntat tillträde under fjärde kvartalet 2020). Uthyrningsgraden på fastighetsbeståndet är 100 procent och.

> Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 638 mkr (-1 786), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (-1,1). Värdeförändringen förklaras av sänkta avkastningskrav > Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 164 819 mkr (155 454 Exkluderar 8 646 Tkr avseende driftöverskott från de 88 fastigheter som avyttras den 30 september. Fotnot 2. Exkluderar 349 215 Tkr avseende fastigheter som innehas för försäljning. Kommentar från VD Hög tillväxt och stärkt förvaltningsresultat. Hela 2020 har präglats av en mycket hög aktivitet för Offentliga Hus med totalt 2,6 miljarder kronor i transaktionsvolym (varav cirka 0,5. Driftöverskott: 21,4: Förvaltningsresultat: 14,9: Resultat före skatt: 129,4: Nettoresultat: 102,7: Resultat per aktie, kronor: 0,77: Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor: 11,56: Relaterade artiklar. Stenhus Fastigheter Fastighet IPO-guiden Kommentar Inget lyft för Stenhus Fastigheter 24 november 2020 13:55. Ännu en kraftigt övertecknad notering med klen start när handeln.

Direktavkastning fastigheter Periodens driftöverskott i relation till fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Resultat efter skatt, kr/aktie Resultat efter skatt beräknat på. fastigheter ; lägenheter: 44 348: uthyrningsbar area, kvm: 2 989: medelyta, lägenheter, kvm: 62: reell vakansgrad, procent: 1,4 : verkligt värde fastigheter, MEUR : ingående balans: 12 139: värdeförändring: 112. investeringar: 76: köp: 10: försäljningar-2: valutakursförändringar: 186: utgående balans: 12 521 : EUR per kvm: 4 189: direktavkastningskrav, procent: 3,28 : jämförbar tillväxt jämförbara fastigheter hyresintäkter 6,7 procent driftöverskott 11,7 procent 3,2 2019 2019 5,1 2015 2016 4,0 2017 8,0 2018 jan-mar 2020 2,9 6,7 11,7 2015 10,7 2016 2017 2018 jan-mar 2020 5,7 5,1 4,3 4,

Driftöverskott uppgick till 7 488 TSEK. Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 42 546 TSEK. Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2016-06-30 till 704 934 TSEK. Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 216 037 TSEK ger en soliditet på 28 %. 2016-08-29. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jacob Anderlund, VD +46 402 53 86, jacob.anderlund@paretosec.com. o Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 99 mkr (77). o Periodens resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (193) vilket motsvarar 3,79 kr/stamaktie (3,35). Nyckeltal 2019 apr-jun 2018 apr-jun 2019 jan-jun 2018 jan-jun 2018 jan-dec Utfall, mkr Hyresintäkter 247 199 493 390 842 Driftöverskott 179 143 338 258 590 Överskottsgrad, % 73 72 69 66 7 Bosjö Fastigheter ökade förvaltningsresultatet - resultat utvecklats positivt. Fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 12,5 miljoner kronor (12,5) och var därmed i nivå med föregående år. Driftnettot. Driftöverskott 5 207 4 869 1 332 12 53 Resultat före värdeförändringar och skatt 4 921 3 884 1 205 1 153 Resultat efter skatt 13 911 12 902 6 696 4 000 Kassaflöde löpande verksamhet före förändring i rörelsekapital 3 664 3 567 964 875 Marknadsvärde fastigheter 156 071 138 934 156 071 138 934 Uthyrningsgrad, % 94,1 93,1 94,1 93,1 Överskottsgrad, % 74 73 74 73 Räntetäckningsgrad2. på fastigheter uppgick till 22 (78) mkr och på räntederivat till -1 (10) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 170 (265) mkr. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av kvartalet till 10 950 (9 598) mkr. En fastighet har tillträtts under det tredje kvartalet. Jämförelsevärden inom parentes i delårsrapporten avser utfall jan-sep 2017 när inte annat specificeras.

Avkastningsvärd

Driftöverskott: 90 MSEK (74) Värdeförändringar på fastigheter: 39 MSEK (14) Resultat efter skatt: 84 MSEK (43) vilket motsvarar 1,66 SEK/aktie (0,89) Vd Andreas Nelvig kommenterar: Det jag särskilt vill lyfta fram ur rapporten är den positiva uthyrningen och den starka tillväxten. » Läs mer 30/06/16 NP3 köper handelsfastighet i Östersund . NP3 Fastigheter AB (publ) har. Driftöverskott: 104 MSEK (85) Värdeförändringar på fastigheter: 60 MSEK (25) Resultat efter skatt: 104 MSEK (66) vilket motsvarar 2,06 SEK/aktie (1,32) Vd Andreas Nelvig kommenterar: Inför året kommunicerade vi att årets tillväxtmål var att växa med 1 miljard. » Läs mer 07/10/16 NP3 förvärvar fastigheter av Sagax och betalar med egna aktier . NP3 Fastigheter AB (publ) (NP3. Driftöverskott, Mkr 902 953 3 666 3 717 3 506 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 541 21 4 049 3 529 232 Resultat före skatt, Mkr 1 211 653 6 819 6 261 3 275 Vakansgrad, hyra, % 1,0 0,9 1,3 1,2 0,9 Vakansgrad, area, % 3,6 2,1 3,0 3,6 2,1 Bedömt marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr 62 527 58 413 62 527 61 437 57 557 varav fastigheter under uppförande, Mkr 5 886 5 199. driftöverskott 363 381 Rörelseresultat 326 356 Resultat efter finansiella poster 174 200 Värdeförändringar 559 258 Periodens resultat 677 373 investeringar i fastigheter 476 551 Fastighetsförsäljningar 1 966 309 Vakansgrad hyra, % 5,6 6,3 marknadsvärde fastigheter 6 698 7 645 soliditet, % 43,1 30,8 Räntetäckningsgrad, ggr 2,1 2,3 avkastning på eget kapital, % 24,1 16,3. det här är. Corem Property Group redovisar ett driftöverskott på 118 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det är aningen sämre än ifjol då driftöverskottet uppgick till 126 miljoner för samma kvartal men det har sin förklaring i att Corem under året har sålt fyra fullt uthyrda fastigheter i Danmark och därmed har intäkterna minskat

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på starka delmarknader i landets främsta tillväxtregioner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Här skapar vi levande och trygga stadsmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, handel, service och kultur. 10 största kunder, kontrakterad årshyra Här hittar du finansiella rapporter från Humlegården Fastigheter. Rapporterna finns i PDF-format. Rapporter. Webb. Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2020. Webbversion. Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2020 Driftöverskott, mkr 151 133 596 541 578 Förvaltningsresultat, mkr 52 49 224 216 220 Periodens totalresultat, mkr 15 53 546 492 584 Fastigheternas marknadsvärde, mkr 11 963 9 551 11 963 9 551 11 105 Fastighetsvärde, kr/kvm 19 568 16 135 19 568 17 036 18 620 Antal fastigheter, st 112 117 112 117 111 Uthyrningsbar area, tkvm 611 592 611 561 566 Belåningsgrad (LTV), % 49,9 52,4 49,9 52,4 49,0. Driftöverskott, Mkr 1,2 Förvaltningsresultat, Mkr 0,8 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr 0,3 Resultat efter skatt, Mkr 1,0 Marknadsvärde fastighetsportfölj, förvaltningsfastigheter, Mkr 16 37 Antal fastigheter, st 10 Hyresduration, år 9,1 Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,

Driftöverskott 179 143 338 258 590 Överskottsgrad, % 73 72 69 66 70 Förvaltningsresultat 122 91 225 159 382 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 63 44 99 77 212 Marknadsvärde fastighetsportfölj 10 309 8 697 10 309 8 697 10 496 Förvärvade tillträdda fastigheter 106 157 262 854 2 591 Resultat efter skatt 125 116 230 193 468 Utfall kr/aktie Resultat efter skatt, kr/stamaktie 2,06. 2 DIÖS FASTIGHETER AB Bokslutskommunik 2020-Året i korthet Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 1 878 mkr (1 854) Driftöverskott 295 292 1 219 1 187 Förvaltningsresultat 229 231 958 952 Resultat före skatt 554 319 1 152 1 302 Resultat efter skatt 438 258 913 1 050 Överskottsgrad, % 63 64 66 65 Uthyrningsgrad, % 90 90 89 90 Soliditet, % 36,8 36,6 Belåningsgrad. Bolag Corem ökade hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat under årets tre första månader visar bolagets kvartalsrapport. • Under perioden har 3 fastigheter förvärvats, till ett fastighetsvärde om 138 mkr, och två fastigheter avyttrats, till ett fastighetsvärde om 29 mkr. Investeringar om 68 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer. Corems vd Eva Landén. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden har för närvarande fyra fastigheter, belägna i Österåker, Västerås, Karlstad respektive Sundsvall, med en total uthyrningsbar area om cirka 23 679 kvadratmeter och årliga hyresintäkter om cirka 45 MSEK (inklusive Täby Äppelträdgården 1 med förväntat tillträde under. ningar samt tillskott från förvärvade fastigheter. • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 067 mkr (984), rande 1 067 mkr, där höjda driftöverskott svarar för nära 60 procent av ökningen. Överskottsgraden uppgick till 71 procent för första halvåret, vilket är en ökning med tre procentenheter från årsskiftet. Förvaltningsfastigheter Fastighets- och.

Definitionen av driftnetto och direktavkastning

 1. Driftöverskott, meur 195 195 67 64 255 Tillväxt driftöverskott jämförbara fastigheter, procent 10,3 3,3 10,1 1,7 2,9 Överskottsgrad, procent 54,8 52,2 57,0 53,1 51,5 Justerad överskottsgrad, procent 67,9 65,4 70,1 65,4 64,1 Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, EBITDA, meur 170 173 59 57 227 Resultat före skatt, meur 79 363 26 101 464 Verkligt värde fastigheter, meur 11 951.
 2. istration, planerat underhåll samt ej avdragsgill moms. Driftöverskott Driftöverskottet uppgick till 467 (439) mkr. För jämförbara fastigheter summerar driftnettot till.
 3. Driftöverskott 290 268 1 187 Förvaltningsresultat 229 212 952 Resultat före skatt 240 277 1 302 Resultat efter skatt 189 230 1 050 Överskottsgrad, % 62 60 65 Uthyrningsgrad, % 91 91 90 Soliditet, % 36,5 36,9 36,6 Belåningsgrad fastigheter, % 54,9 52,8 53,1 Eget kapital per aktie, kr 64,5 60,0 63,1 EPRA NRV per aktie, kr 75,1 69,5 73,
 4. Driftöverskott, meur 69 65 193 187 251 Tillväxt driftöverskott jämförbara fastigheter, procent 6,0 7,1 7,3 9,0 10,7 Överskottsgrad, procent 57,4 56,0 54,7 54,3 53,4 Justerad överskottsgrad, procent 68,6 68,2 68,6 68,2 68,0 Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, meur 62 61 177 176 231 Resultat före skatt, meur 179 168 602 751 984 Verkligt värde fastigheter, meur 11 981 10 151.
 5. Orealiserade värdeförändringar fastigheter, Mkr 36 167 96 Driftöverskott, Mkr 198 130 64 Resultat per aktie, kr 4,26 8,46 18,37 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 92,6 90,5 92,7 Utdelning per aktie, kr 1,401 1,10 - 1 Styrelsens förslag Årets nyckeltal. VINjEtt DIöS FAStIgHEtER ÅRSREDoVISNINg 2007 5 Trapphus i Falan 20, Falun. 6 DIöS FAStIgHEtER ÅRSREDoVISNINg 2007 VD-INtERVju diös.
 6. Driftöverskott 895 857 1 140 Förvaltningsresultat 721 669 894 Resultat före skatt 983 1 021 1 597 Resultat efter skatt 792 890 1 341 Överskottsgrad, % 66 64 64 Uthyrningsgrad, % 90 91 91 Soliditet, % 36,4 36,1 37,2 Belåningsgrad fastigheter, % 53,8 54,6 53,4 Eget kapital per aktie, kr 61,2 54,9 58,3 EPRA NAV per aktie, kr 71,2 64,0 67,6 För definitioner av nyckeltal se sidan 27.
 7. Diös Fastigheter redovisar ett driftöverskott om 212 miljoner kronor för årets tredje kvartal, en ökning med 11 miljoner jämfört med ifjol. Det förklaras enbart av att hyresintäkterna ökat med just 11 miljoner då fastighetskostnaderna är oförändrade, i alla fall när de avrundas till miljoner

Nyckeltal i fastighetsbolag - del 1 Drivkraf

NP3 Fastigheter » flatmat

 1. driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt. INVESTERINGAR i egna fastigheter uppgick till 768 mkr (707). FÖRVÄRV av fastigheter uppgick till 872 mkr (1 673)
 2. Diös Fastigheter AB - Delårsrapport januari - september 2006 8 Aktien och ägarna Diös Fastigheter AB noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj 2006. Emissionskursen fastställdes till 31 kronor per aktie, vilket innebar att bolaget totalt tillfördes 251 Mkr i nytt kapital efter avdrag för emissionskostnader
 3. Driftöverskott, Mkr 2 468 2 364 3 157 3 053 2 930 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr -673 -1 055 -1 810 -2 192 -617 Resultat före skatt, Mkr 1 253 683 802 232 1 673 Vakansgrad, hyra % 1,9 1,5 1,8 1,5 2,1 Vakansgrad, yta % 4,1 2,8 3,9 3,7 3,1 Bedömt marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr (inkl fastigheter under uppförande) 47 930 48 223 47 930 47 524 49 705.
 4. ärdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (56) och V ärdeförändringar finansiella tillgångar påverkade resultatet v ed 794 mkr (-503).m - eriodens resultat före skatt uppgick till 1 185 mkr (14).P - eriodens resultat uppgick till 1 113 mkr (1).P. HÄNDELSER UNDER PERIODEN -en 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om D verlåtelse av koncernens fastigheter i.

Fastighetsbolaget Amasten har köpt fastigheter under uppförande i Eskilstuna till en köpeskilling om 39,4 miljoner kronor. Ett så kallat 'Forward Funding'-upplägg nyttjas baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Fastigheterna beräknas ha ett driftöverskott om cirka 10,9 miljoner kronor och väntas vara färdigställt. Driftöverskott 283 266 1 140 1 080 Förvaltningsresultat 225 197 894 822 Resultat före skatt 576 268 1 597 1 261 Resultat efter skatt 451 256 1 341 1 029 Överskottsgrad, % 64 61 64 64 Uthyrningsgrad, % 91 91 91 91 Soliditet, % 37,2 34,9 Belåningsgrad fastigheter, % 53,4 57,1 Eget kapital per aktie, kr 58,3 51,2 EPRA NAV per aktie, kr 67,6 59,7 För definitioner av nyckeltal se sidan 27.

Redovisning av fastigheter i kommunalt ägda företag - BG

Henry Ståhl Fastigheter AB - årsredovisning 200 Ett driftöverskott från många fastigheter i flertalet kommuner från över 1 800 hyresgäster gör vårt kassaflöde diversifierat. - Under halvåret uppgick nettouthyrningen till 2 miljoner kronor och för andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till minus 3 miljoner kronor. Anledningen till den negativa nettouthyrningen i kvartalet är en affärsuppgörelse om 3 miljoner kronor med en. http://www.stahl.se/download/18.6b2541e012ee19b1da280002425/1302113127884/arsredovisning_2010.pd

Masmästaren Fastigheter AB bildades i december 2001 då bolaget förvärvade fastigheter i Falun och Borlänge från det börsnoterade Fastighets AB Tornet. Vid förvärvet ingick 24 fastigheter i centrala Falun och Borlänge. Verksamheten har under 2002-2017 kännetecknats av stor aktivitet och med stora förvärv i Falun och Borlänge samt på orterna Uppsala, Västerås och Nacka Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat på 14,9 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Inga jämförelsesiffror anges då moderbolaget och koncernen är nybildande. Hyresintäkterna uppgick till 27,8 miljoner kronor. Driftnettot uppgick till 21,4 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 14,9 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 129,4. Här är bolagen med störst driftöverskott Lista K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet i Helsingborg. Atrium Ljungberg tecknar nytt hyresavtal för Life City. Serneke utvecklar bostäder i Varberg. Forsen rekryterar ny CFO. Cibus köper Ica-fastigheter. Grosvenor först med digitalt mätverktyg för undvikande av trängsel och köer . Stor BRF-ombildning i Linnéstan Göteborg + Plus.

Vasakronan: Ökat driftöverskott och starka omförhandlingar Ekonomi 29 april 2021. Dela. Vasakronan redovisar ett ökat driftsöverskott och omförhandlingar motsvarande totalt 97 000 kvadratmeter för Q1 2021. - Vi levererar ett stabilt resultat för kvartalet. Intäkterna ökar, främst som en följd av att hyresgäster börjar flytta in i våra projekt. Efter en period av få. Driftöverskott 578 482; Överskottsgrad, % 75 73; Förvaltningsresultat 431 386; Värdeförändring fastigheter 260 892 Värdeförändring derivat -183 -175; Resultat före skatt 509 1 103 Periodens resultat 384 873; Substansvärde per aktie, kr 24 805 20 994 Förändring substansvärde per aktie, % 3 7; 18% ; ökade hyresintäkterna jämfört med motsvarande period ; 12% ; ökade. Kungsledens första kvartal: Driftöverskott 232 Mkr, + 16 % · Resultat före skatt uppgick till 133 (109) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 156 (81) Mkr, motsvarande 8,20 (4,30) kr per aktie. · Hyresintäkter och driftöverskott ökade med 10 (8) respektive 16 (5) procent till 384 (349) Mkr respektive 232 (200) Mkr. · Under delårsperioden har 12 fastigheter avyttrats för 503.

Akademiska Hus visar ett ökat driftöverskott och resultat före värdeförändringar och skatt 2020 jämfört med föregående år. Inom segmentet samhällsfastigheter, där i stort sett hela Akademiska Hus bestånd finns, har påverkan av den rådande pandemin varit begränsad under året. Läs mer i vd:s kommentar på sidan 3. Bokslutskommuniké Perioden januari - december. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 120. Affärsidé - Max Fastigheter ska förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för Max - Fastigheters aktieägare. Vision - MaxFastigheter ska vara ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag med fokus på kommersi - ella fas Direktavkastning exklusive räntebidrag - Driftöverskott i förhållande till genomsnittligt bokfört värde på fastigheter. Avkastning på totalt kapital - Resultat efter finansiella poster plus finansiella poster hänförbara till företagets skulder i förhållande till genomsnittlig balansomslutning ; Fastighetsvärdering hyreshus är en gratis mall för att göra en värdering av ett.

Video: Maxfastigheter: Driftöverskott upp tio procent

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar fastigheter främst av karaktären kontors- och butiksfastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt övriga projektfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö Annehem Fastigheter är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter runtom större storstäder. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Driftöverskott 177 168 93 9 390 381 Finansiella poster -81 -7 -4 -36 -165 -156 Resultat efter finansiella poster 78 80 44 46 198 00 Värdeförändringar 485 48 53 495 58 Periodens resultat 481 74 131 5 580 373 Investeringar i fastigheter 80 90 157 164 541 551 Fastighetsförsäljningar 1 591 05 1 313 107 1 695 309 Vakansgrad hyra, % 7,7 6,9 7,7 6,9 7,7 6,3 Marknadsvärde fastigheter 6 78 7 466. • Dela in fastigheter efter typ av verksamhet samt nämn olika typer av hyresgäster 30 mars 2015 Sara Bäckström 8 • sd 30 mars 2015 Sara Bäckström 9 Dela in fastigheter efter typ av verksamhet samt nämn olika typer av hyresgäster. Analysmoment • Analys av inbetalningar (tonvikt på hyra) • Analys av driftutbetalningar (drift+media+fastighetsskatt+tomt rätt) • Analys av. Driftöverskott för räkenskapsåret uppgick till 44 630 (7 448) tkr och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 uppgick till 11 142 (7 488) tkr. Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 18 684 (42 546) tkr. Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2017-06-30 till 751 000 (704 934) tkr. Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 250 212 tkr (216 037) ger en soliditet på.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) offentliggör erbjudande

Fastighetsbolaget Catena ska uppföra en logistikanläggning i Luleå i en investering om cirka 70 miljoner kronor som beräknas ge ett årligt driftöverskott om cirka 4,8 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Catena har tecknat ett tioårigt avtal med Kyl- och Frysexpressen Nord som ska hyra den 4 198 kvadratmeter stora terminalen med både kyl- [ Vasakronans delårsrapport januari - mars 2021. Ökat driftöverskott och starkt omförhandlingsresultat. Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick totalt till 1 818 mkr (1 764). I ett jämförbart bestånd var hyresintäkterna oförändrade DIREKTÄGDA FASTIGHETER 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020 M2 GRUPPEN • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 248 mkr (138) och periodens driftöverskott uppgick till 153 mkr (67). Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av Arnia per 2019-12-31 Fastighetsbolaget Amasten har köpt fastigheter under uppförande i Eskilstuna till en köpeskilling om 39,4 miljoner kronor. Ett så kallat 'Forward Funding'-upplägg nyttjas baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Fastigheterna beräknas ha ett driftöverskott om cirka 10,9 miljoner kronor och väntas vara färdigställt.

Offentliga Hus i Norden AB Extra delårsrapport, jan - aug

HYRESINTÄKTER OCH DRIFTÖVERSKOTT KVADRATMETER PER TYP AV YTA Total yta 303 020 kvm DIREKTÄGDA FASTIGHETER 1 JANUARI - 31 MARS 2020 M2 GRUPPEN • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 81 mkr (56) och periodens driftöverskott uppgick till 45 mkr (17). Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av Arnia per 2019-12-31 De årliga hyresintäkterna proforma uppgår till c:a 360 Mkr med ett driftöverskott om c:a 236 Mkr innebärande att bolagets totala direktavkastning på fastigheterna ökar till 8,9 procent. Vinst per aktie proforma (före konvertering) ökar med c:a 15 procent till 1,59 kr per aktie. Ett genomförande av steg tre kommer innebära att Klövern tillförs ytterligare nio fastigheter med 43 000.

Driftöverskott 368 321 1 392 Central administration -19 -18 -78 Finansnetto -186 -161 -678 Förvaltningsresultat 163 142 636 Resultatandelar i intresseföretag -45 — 5 Värdeförändringar fastigheter 157 -56 -28 Värdeförändringar derivat -156 157 337 Värdeförändringar finansiella tillgångar — 35 71 Nedskrivning goodwill -1 -12 -34 Resultat före skatt 118. Driftöverskott i relation till intäkter. Finans AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat (efter skatt) i relation till genomsnittligt eget kapital1. BELÅNINGSGRAD Räntebärande skulder efter avdrag för marknadsvärde på noterade aktieinnehav samt likvida medel i relation till totala tillgångar. BELÅNINGSGRAD SÄKERSTÄLLD Räntebärande skulder med säkerhet i fastigheter efter avdrag för. Räntebärande skulder i procent av fastigheter-nas marknadsvärde. Driftöverskott Hyresintäkter minus driftkostnader och fastig-hetsadministration. Aktiens direktavkastning Aktieutdelning i procent av börskursen vid årets slut. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas vägda genomsnittliga bokförda värde Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3 - 5 procent. Taggar: Estea AB Estea Omsorgsfastigheter AB publ. Prenumerera. Dokument & länkar. Release ; Estea Omsorgsfastigheter AB publ -Bokslutskommuniké 2020 ; Citat. 2020 var ett händelserikt år och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga. 16. Bostäder o fastigheter 3776 9375 300 -119 #### 16. Bost 326 Kemikalier Icke va #### 70 2 5 349 -349 2322 370 Kemikalier Icke varuan 70 349 379 8 45 22 370 Egentliga löner#### 6035 361 Kolle 666 7857 #### 9882 Kollektiva Driftöverskott netto 3776 9375 300 -119 ####9108 Driftöversk 326 Utsläpp CO 2 ####424 157 441 Utsläpp CO 2 424 SO 2.

Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat

Ökat driftöverskott och starkt omförhandlingsresultat . Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick totalt till 1 818 mkr (1 764). I ett jämförbart bestånd var hyresintäkterna oförändrade. Intäkterna har påverkats negativt med 9 mkr till följd av under kvartalet lämnade Coronarelaterade hyreslättnader samt reservering för osäkra fordringa Förvaltningsresultatet på fastigheter uppgår efter finansnetto men före avskrivningar på fastigheter till 13,1 Mkr (11,1). Förvaltningsresultatet efter finansnetto (och efter avskrivningar på fastigheter) uppgår till 4,7 Mkr (3,9). Resultatet för första och fjärde kvartalen är betydligt sämre än övriga kvartal under året då. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3 - 5 procent. Taggar: Estea AB Estea Omsorgsfastigheter AB publ. Prenumerera. Dokument & länkar. Pressrelease Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) - Förvärvar fastighet i Onsala 2021-04-16 ; Citat . Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva ytterligare en välskött fastighet med.

Driftöverskott, mkr 572 547 2 311 Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, mkr 543 528 2 208 Resultat före skatt, mkr 2 973 1 444 13 320 Verkligt värde fastigheter, mkr 90 477 75 075 87 739 Antal lägenheter 45 823 50 022 46 516 Reell vakansgrad bostäder, procent 0,9 1,0 1,1 Hyresnivåökning jämförbara fastigheter, procent 1,2 0,7 4,5 Belåningsgrad, procent 42 48 43. • Driftöverskott 445 Mkr • Resultat efter finansnetto 40 Mkr • Investeringar 517 Mkr • NBI (Nöjd BoendeIndex) 68 • Hyresökningarna för 2008 för bostäder uppgick till i snitt 1,9 procent. • 2008 har vi sålt två fastigheter med 114 lägenheter i Tynnered till nybildade bostadsrättsföreningar. Totalt har 366 lägenheter sålts 2006-2008. Målet är att på sikt ombilda. Antal fastigheter 45 Antal tkvm 278 Fastighetsvärde, mkr 3 275 Driftöverskott, mkr 98 Överskottsgrad, % 63 ANDEL AV TOTALT FASTIGHETSVÄRDE HYRESVÄRDE PER LOKALSLAG. Gävle HYRESGÄST Antal kontrakt Årligt kontrakts-värde, tkr Andel av totalt kontrakts- värde1, % Genomsnittlig kontraktstid2, år Gävleborgs Läns Landsting 7 9 952 5,1 1,0 Migrationsverket 2 9 848 5,1 1,6 Trafikverket 1. • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) upp-går till 6,9 procent (6,3) på helårsbasis. Resultat och nyckeltal 2009 jan-jun 2008 jan-jun Rullande 12 månaders jul 2008-jun 2009 2008 helår 2007 helår Hyresintäkter, Mkr 2 455 2 387 4 861 4 793 4 635 Driftöverskott, Mkr 1 604 1 550 3 107 3 053 2 93

MaxFASTIGHETER Bokslutskommunike 2018 by - Issu

Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden äger idag tretton fastigheter. Fondens tillgångsvärde inklusive förvärvade, ej tillträdda fastigheter, uppgår till närmare 1 800 MSEK och den totala uthyrningsbara arean är nu närmare 52 000 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella. Driftöverskott 2 543 2 579 1 256 1 300 5 171 5 207 Resultat före värdeförändringar och skatt 1 540 2 781 604 1 813 3 680 4 921 Värdeförändring förvaltningsfastigheter -1 208 4 626 578 3 908 7 436 13 270 Resultat efter skatt 360 5 030 511 4 214 9 239 13 909 Kassaflöde löpande verksamhet före förändring i rörelsekapital 1 586 1 753 846 945 3 588 3 755 Marknadsvärde fastigheter. Driftöverskott, meur 128 131 66 66 255 Tillväxt driftöverskott jämförbara fastigheter, procent 10,3 3,9 9,0 5,9 2,9 Överskottsgrad, procent 53,7 51,7 55,2 52,9 51,5 Justerad överskottsgrad, procent 66,7 65,5 67,7 65,2 64,1 Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, EBITDA, meur 110 116 55 59 227 Resultat före skatt, meur 53 263 28 65 464 Verkligt värde fastigheter, meur 11 986. Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till 18,4 mkr (-62,8). Eget kapital per aktie uppgick till 62,72 kr (67,28). Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,6 mkr (34.

 • Leetify price.
 • Free VCC with balance.
 • Richest man in the world 2021.
 • Cash'em erfahrungen.
 • Kuh Nahrung.
 • Daimler Chart.
 • The Bitcoin Standard Amazon.
 • Reporting Vorlage PowerPoint.
 • KTT Coin.
 • Haflinger zu verschenken.
 • GCC coin Price in pakistan.
 • Op 1 factory reset.
 • Windkraftanlage Rentabilitätsberechnung.
 • Bokföra Dropbox moms.
 • Euler product.
 • Red Bull 2021 F1.
 • ETF Erste Bank.
 • AAR Board of Directors.
 • WDR Facebook.
 • EBay Verkaufsagent Stuttgart.
 • Voyager vs Bittrex.
 • TROY staking.
 • Software Unternehmen Deutschland.
 • Fear the Walking Dead übersetzung.
 • Tesla 4860 production.
 • ITM Power Prognose 2021.
 • Lysekil barnaktiviteter.
 • Is GDX a good investment.
 • Knightscope IPO.
 • ETF recommendations Reddit.
 • Liquidweb VPS.
 • Trauma Symptom Inventory 2.
 • Xda Pumpkin.
 • Libra horoscopo Deutsch.
 • Binance task rewards.
 • 1990 chinesisches Horoskop.
 • Mailchimp email marketing.
 • Monopoly Live Strategie.
 • Skillnad digital analog TV.
 • Immobilienverwaltung Erfahrungen.
 • Deribit Volume.